INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Uspešen zaključek projekta mobilnosti osebja
novica June 24, 2019

V našem vrtcu med drugim težimo tudi h konstantnemu usposabljanju zaposlenih ter pridobivanju novih znanj in kompetenc s področja terapevtskega načina dela v pedagoškem procesu in sicer tako v Sloveniji kot tudi izven naših meja. S slednjim krepimo tudi mednarodno sodelovanje na področju waldorfske pedagogike.

Tako smo v sklopu projekta Erasmus+ “Posodobitev učnega načrta in uvajanje sodobnih praks v otroškem vrtcu” zelo uspešno izvedli 4 izobraževalne obiske na delovnem mestu v waldorfskih vrtcih v Nemčiji ter se udeležili 8 specialističnih seminarjev v Nemčiji.

Pridobljeno znanje in izkušnje nam predstavljajo odlično priložnost za nadgradnjo obstoječe prakse v našem vrtcu v dobro tako otrok kot njihovih staršev.

POVZETEK PROJEKTA:

Pravilna, celostna individualna obravnava posameznega otroka je vodilo našega vrtca, zato je bil naš projekt namenjen predvsem pridobitvi novega znanja in seznanjanju s terapevtskim načinom dela v pedagoškem procesu, ki zmanjša možnost frustrirajočih izkušenj za otroke in starše.

Vzgojiteljice so na izobraževalnem obisku na delovnem mestu organizacije gostiteljice opazovali pedagoški proces, spoznale nove metode dela, katere že in še bomo kontinuirano prenašali v naš prostor in aktivno vključili v pedagoški proces našega vrtca. Osebe, vključene v mobilnost, so vsakodnevno spremljale določene dele pedagoškega procesa in o svojih vprašanjih komunicirale z izbranim mentorjem organizatorke gostiteljice. Pridobile so praktične izkušnje in zamisli kako bolj učinkovito organizirati prostor in potek pedagoškega procesa, ki omogoča več individualnega pristopa do posameznega otroka in dovolj spodbud in prostora za prosto igro in dobro počutje otrok/otroka.

Aktivna vključitev na seminar v Kölnu in Stuttgartu nam je omogočila in zagotovila pridobivanje novih in sodobnih ter praktično aplikativnih znanj iz področja razvojne psihologije, predvsem na področju povezav med gibalnim, emocionalnim in govornim razvojem otroka. Povezave med različnimi deli človekovega bitja in transformacijo bazičnih sposobnosti, ki so predpogoj za razvoj višjih funkcij, nam tudi vedno bolj dokazujejo najsodobnejši izsledki na področju raziskav možganov. S takšnim sodelovanjem lahko spoznavamo nove vidike socialnih in družbenih pogojev, ki vplivajo na razvijajočega otroka v sodobnem svetu in tudi v okoljih, ki so drugačna kot je Slovenija. Ko poslušamo izkušnje razvitih držav spoznavamo izzive, ki morda nas še čakajo. Z določeno mero ozaveščenosti nam ne bi bilo treba slepo ponavljati napak razvitejših držav, kar se že žal dogaja s pospešeno hitrostjo. Otroci so nosilci novih možnosti za prihodnost, le če se bomo že mi, ki jih vzgajamo, zavedali določenih slabih vzorcev, ki jih nevede prenašamo na njih predvsem zaradi neznanja.

Prav pri majhnih otrocih smo najbolj postavljeni pred vprašanje pomena vloge vzgojitelja/pedagoga in njegovega skritega, pa vendar močnega in direktnega vpliva na otroka. Vzgojitelj predstavlja največji delež otrokovega okolja in ima velik vpliv prav s tem kakšen je v resnici in s tem, kar je njegova persona/maska, torej vloga, ki jo igra na zunaj. Zato smo hkrati s spoznavanjem otroka in njegovega razvoja dolžni razvijati sebe kot instrument samoopazovanja in samovzgoje, kar je specifično in najbolj dodelano področje prav v waldorfski/Steinerjevi pedagogiki.

Omogočeno nam je bilo direktno sodelovanje z vodilnima strokovnjakoma na tem področju: avtorjem in terapevtom ter protagonistom Nove pedagogike Henningom Köhlerjem in s snovalko koncepta jasličnega programa pri integraciji Emmi Pikler pedagogike v waldorfske jasli, z go. Birgit Krohmer. Osebe, vključene v usposabljanje, so z aktivnim sodelovanjem in komunikacijo s predavatelji, sodelovale v razpravah, s katerimi so iskale konstruktivne rešitve za aktualne izboljšave pedagoškega procesa.

Zaposleni, vključeni v to aktivnost, so pridobljena znanja in spoznanja prenesli med ostale zaposlene, starše, vzgojitelje v drugih vrtcih in drugo zainteresirano širšo javnost. Oba navedena usposabljanja sta v Evropi edinstvena, ker odgovarja ciljem našega vrtca, ki sledi smernicam zdravilne pedagogike. Zdravilna pedagogika v smislu pedagoškega dela, ki ne povzroča otrokom frustracij, ki bi puščale kratkoročne in dolgoročne posledice na zdravju in počutju posameznika.

Zdravilna pedagogika v smislu razumevanja ekologije čutov, ustreznega razvoja medijskih kompetenc in predvsem oblikovanja ustreznega odnosa z otrokom. Oblikovanje kritične presoje vplivov sodobnega življenja, ki prinašajo čisto nove izzive in posledic še ne razumemo najbolje, smo pa odgovorni za izbire vsebin, vtisov in doživetij, ki so jih deležni malčki v posameznem razvojnem obdobju.

Izvedba projekta nam daje jasnejšo sliko za oblikovanje konkretnih smernic pri revidiranju učnega načrta vrtca, ki bo bistveno pripomogel pri aktivni vključitvi načel in metod Nove pedagogike, ki omogoča ustrezen, bolj uravnotežen in celosten individualni razvoj posameznega otroka. Verjamemo, da težave sodobnega človeka in sveta, v smislu pomanjkanja morale, nebrzdanega pohlepa, prikritega in odkritega nasilja, porasta psihičnih odklonov in nasploh civilizacijskih bolezni, korenini v napačni vzgoji in zgrešenem odnosu do otroštva. Pridobili smo nova znanja, ki jih v Sloveniji še ni na voljo.

Na opazovanje na delovnem mestu smo napotili 4 vzgojiteljice, ki delajo v programu jasli in drugih oddelkih našega vrtca, z namenom trajnostno izboljšati delo v vseh oddelkih. Z udeležbo 6 vzgojiteljic (vodij, pedagoških vodij, ravnateljice,…) na seminarje v Kölnu in Stuttgartu smo poglobili osnovno in napredno pedagoško znanje vzgojiteljic in trajnostno zagotovili kvalitetno širjenje le-tega.

Priloge