INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Predlog za Vlado RS_ Zasebni vrtci po krizi COVID19
novica March 18, 2020

Predlog vladi Republike Slovenje za reševanje posledic izrednih razmer
ob pojavu COVID 19 v vzgojno izobraževalnem sistemu

Uvodne ugotovitve
Zaradi razglasitve izbruha epidemije kornavirusa v Republiki Sloveniji, smo po navodilih Ministrstva za znanost in šport RS, zaprli vrtec v obdobju od 16. marca 2020 do 30. marca 2020. Zaradi izrednih razmer imamo prepoved organizacije kakršnega koli nujnega varstva.
Na območju občine Maribor in tudi večine drugih občin, trenutno ni organizirana in ni možna nobena varna oblika nujnega varstva.
Skrbi nas navedba iz okrožnice številka 6030-2/2020, ki nam jo je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 13. 3. 2020, ki v tretjem odstavku na drugi strani navaja:
» Zasebni vrtci bodo dobili pokrite stroške nadomestil plač zaposlenim za čas zaprtja zasebnih vrtcev in čakanja na delo iz državnega proračuna v skladu z interventnim zakonom.« Predlog interventnega zakona pa navaja, da mora delodajalec pokriti 60 % nadomestila za čakanje, ki znaša 80 % povprečja plač zadnjih treh mesecev. Ker storitev ne bomo mogli zaračunati niti občinam niti staršem, bo posledično naš prihodek za to obdobje » 0 € », stroški za plače in ostali fiksni stroški pa ostajajo precej visoki. Poraja se nam vprašanje, od kod naj vzamemo manjkajoča sredstva za pokritje razlike?
Ker ista okrožnica v prvem odstavku na drugi strani navaja tudi, da so starši za čas, ko bodo vrtci zaprti, plačila oproščeni, seveda pozdravljamo ta ukrep, ker je pravičen. Večina staršev bo koristila bolniško nadomestilo v višini 50 % ali bo dobila tudi precej zmanjšane plače zaradi izrednega stanja, hkrati pa v našem primeru, ni na voljo nobene organizirane oblike varstva za otroke delavcev, ki morajo opravljat nujne naloge, menimo, da razlike ne moremo zaračunati staršem.

Poleg težav z likvidnostjo, predvidevam, da bi lahko v obdobju slabega leta, takšna finančna razlika pomenila izgubo delovnih mest in dvig cen naših programov? Država ne sme težke posledice krize, v okviru vzgoje in izobraževanja prenesti kot odgovornost le na VIZ neglede na izvajalca. Posebej država ne sme razlikovati med javnimi in zasebnimi, tudi zaradi odločbe US. V okrožnici, ki jo navajamo pa se dogaja prav to. Javnim vrtcem pokrivanje vseh stroškov, zasebnim pa zgolj drobtinice, ki lahko pomenijo propad zasebnih VIZ. Pričakujemo preudarno in pravično pripravo Interventnega zakona in vseh drugih ukrepov.

»Cilji predloga Interventnega zakona, ki ga je pripravljala prejšnja vlada, so v predlogu opredeljeni tako:
– ohranitev vsaj 50 odstotkov zaposlitev v podjetjih, ki se spoprijemajo z zmanjšanim obsegom poslovanja, in

– blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti.«

Ponovno zelo negotova in težka situacija za zasebne vrtce
Za naš vrtec lahko takšen način upravljanja s krizno situacijo lahko pomeni izgubo najmanj 50 % specializirano usposobljenega kadra ( ker je za delovno mesto predpisna 4 letna waldorfska specializacija in še dragocene delovne izkušnje trenutno zaposlenih), posledično tudi bistveno zmanjšanje sposobnosti izvajanja programov najmanj za 50%. V Mariboru pa že sedaj primanjkuje ustreznih vpisnih mest zaradi slabih prostorskih kapacitet.
Država s tem trenutnim predlogom pomoči, posredno sproži prepolovitev vpisnih mest in prepolovitev delovnih mest v zasebnih vrtcih, ker dvomim, da bomo lahko zagotovili dovolj lastnih sredstev za kritje tako velike razlike.

Razumevanje uspešne integracije zasebnih Vzgojno izobraževalnih institucij v javni sitem
Potrebno je razumeti situacijo zasebne ponudbe VIZ v Sloveniji, ki ne temelji na profitni usmerjenosti. Zasebni VIZ so v celoti primerljivi in izenačeni z javnimi zavodi, na področju zakonodaje, ki je v celoti izenačila veljavnost predpisov za zasebne ustanove, s predpisi za javni sistem vzgoje in izobraževanja. Takšno obravnavo sicer terja tudi odločba US v smislu financiranja zasebnih šol in vrtcev. Posebej pa je potrebno poudariti, da zasebni VIZ ne delujejo v okvirju zakonodaje za področje gospodarstva.
Po finančni plati pa je večina zasebnih VIZ neprofitna, kar jasno prikazuje tudi višina prispevkov staršev, s katerimi zasebni zavodi pokrivajo le razliko do polne stroškovne cene po otroku, ki je spet popolnoma primerljiva celotnimi stroški po otroku v primerljivih javnih zavodih. Straši v večini zasebnih institucij, s plačilom višjih oskrbnin pomagajo pri vzpostavljanju dodatnih VIZ kapacitet in dodatne ponudbe v lokalnem okolju.
Menim, da smo v preteklih 30 letih, v Sloveniji pripravili temelje za izgradnjo verjetno najbolje izenačenega vzgojno izobraževalnega sistema, med zasebnim in javim, ki ga lahko z ustreznim nadaljevanjem in nadgradnjo zastavljenega, brez sramu predstavimo celemu svetu in stopimo ob bok Nemčiji, Nizozemski ipd.

Predlogi
Naš predlog temelji na tem, da se tudi neprofitni zasebni VIZ, ki nikakor ne sodijo v področje gospodarstva, obravnavajo popolnoma enako kot se bo obravnavalo problematiko VIZ, ki so del javnega sistema, saj so tudi zasebni neprofitni VIZ pravzaprav integralni del javnega sistema glede na svojo vsebino in regulativo, ki jo morajo spoštovati pri svojem delovanju.

Predlagamo, da bi vlada pripravila in sprejela shemo pomoči, ki bo enaka za javne in zasebne vzgojno izobraževalne ustanove.
Predvidevamo, da bo v državnih/občinskih vzgojno izobraževalnih zavodih, država poravnala celoten izpad prihodkov oziroma vse minimalne nujne fiksne stroške, ki so pomembni za obstoj delavnih mest in celotnega vzgojno izobraževanega sistema v državi. Torej bo svoj sitem ohranila v 100 % obsegu. Zato predlagamo in upamo, da bo vlada ohranila tudi zasebne VIZ ustanove v 100 % obsegu kapacitet.

Obrazložitev
Razumemo kompleksnost problema, vendar menimo, da je bolje, da vsi enako zategnemo pas in ohranimo skoraj vsa delovna mesta in isto ponudbo storitev, v javnem in zasebnem sektorju vzgoje in izobraževanja, v trenutnem obsegu delovanja.
Takšni dogodki, ki so že sami po sebi zelo težki, ne bi smeli povzročati novih stisk in krivic, ki bi lahko nastale zaradi slabo premišljene zakonodaje.

Želimo in upamo, da bodo sredstva za reševanje posledic krize, namenjena vsem enako in bodo tako tudi razporejena. Prosimo Vas, da omogočite pogoje, v katerih starši v zasebnih vzgojno izobraževalnih ustanovah ne bodo ponovno finančno kaznovani in diskriminirani.

V imenu staršev in zaposlenih v Inštitut Sofijin Izvir Maribor – Waldorfski vrtec Studenček

Vas prijazno pozdravljam
Viktorija Kovačič, direktorica

 Predlog v pdf-u:

predlog za vlado RS_zasebni VIZ_COVID19_waldorfski VS

Priloge