INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Prosto delovno mesto-poslovni sekretar
zaposlitev August 18, 2023

Na Inštitutu Sofijin izvir Maribor objavljamo javni razpis za delovno mesto:

POSLOVNI SEKRETAR (m/ž)

Uporaba izrazov

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Pogoji za opravljanje dela:

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno-pravni predpisi, ki so: 

 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da ima visokošolski – strokovni program ali univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali druge podobne smeri,
 • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
 • znanje dveh tujih jezikov, od tega angleški jezik aktivno,
 • organizacijske sposobnosti,
 • samostojnost, zanesljivost in natančnost pri delu,
 • obvladovanje komunikacijskih veščin
 • poznavanje zakonodaje iz področja delovanja zavodov, delovno-pravne zakonodaje, zakona o vrtcih, ZOFVI, ipd.,
 • pripravljenost na izpopolnjevanje in učenje,
 • zmožnost dela v teamu ter v fleksibilnem in dinamičnem okolju,
 • zelo dobro poznavanje računalniških programov, kot sta word, excel, elektronska pošta, ipd.
 • zaželeno je poznavanje programov za grafično oblikovanje različnih vabil, plakatov,…
 • vozniški izpit B-kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. motivacijsko pismo: navedeni motivi in razlogi za kandidaturo za to delovno mesto,
 2. fotokopijo diplome,
 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 4. potrdilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 5. potrdilo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri:

Pisne prijave z življenjepisom in potrebnimi dokazili pošljite na naš e-naslov: info@sofijinizvir.si  Upoštevali bomo le prijave, ki bodo prispele do 1. 9. 2023. Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Okvirna vsebina dela

Poslovni sekretar bo imel poleg pristojnosti in nalog, določenih s predpisi zavoda, še naslednje pristojnosti in naloge:

 • vodenje vpisnega postopka ter s tem potrebne dokumentacije in ustreznih evidenc,
 • priprava obračunov za starše v programu Vasco, priprava obračunov in zahtevkov za občine in ministrstvo,
 • organiziranje delovanja tajništva zavoda,
 • priprava aktov organizacijskega in postopkovnega značaja ter splošnih in drugih potrebnih aktov zavoda kot jih določa zakonodaja,
 • priprava med(letnih) poročil za zavod;
 • priprava in urejanje zadev s področja delovno-pravne zakonodaje in kadrovskih nalog,
 • vodenje kadrovske dokumentacije, evidenc o delu, zaposlenih ipd.
 • shranjevanja podatkov ter dokumentov v različne evidence,
 • oblikovanja in vodenja baz podatkov,
 • sodelovanja pri materialnem in finančnem poslovanju,
 • urejanja in arhiviranja dokumentacije
 • administriranje spletne strani zavoda
 • sprejemanje in posredovanje telefonskih klicev ter vodenje zapisnikov
 • sprejemanje in usmerjanje strank
 • koordiniranje poslovnih stikov
 • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot
 • razvrščanje, klasifikacija in odprava dokumentarnega gradiva in pošte v fizični in elektronski obliki
 • sodelovanje pri organizaciji javnih prireditev vrtca

Sklenitev delovnega razmerja

Z izbranim kandidatom bo sprva sklenjeno delovno razmerje za polovičen delovni čas za obdobje treh (3) mesecev, nato pa za polni delovni čas za določen čas enega (1) leta z možnostjo podaljšanja.  Poskusna doba je v trajanju 3 mesecev.  

 Objava prostega delovnega mesta:

– oglasna deska zavoda                                                                                                              

– spletna stran zavoda

– spletna stran ZRSZ

   Viktorija Kovačič, direktorica