INŠTITUT SOFIJIN IZVIR MARIBOR
ZASEBNI WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK

Cene

Maribor, januar 2024

 • EKONOMSKE CENE POSAMEZNIH PROGRAMOV

  S terminom ekonomska cena vrtca Studenček (v nadaljevanju krajše ECS) označujemo višino vseh stroškov, ki nastanejo iz naslova stroškov za celotno mesečno oskrbo za posameznega otroka v Waldorfskem vrtcu Studenček.

  Izvzeti so naslednjih stroški, ki se obračunajo enkratno ali po dejanski udeležbi otroka: cena prehrane, stroški vpisnine, stroški opominov, stroški ekskurzij in nabave zobne paste, zobne ščetke, papirnatih robčkov in serviet.

  Občina vrtcu za vključenega predšolskega otroka, katerega starši imajo na njenem območju prijavljeno stalno prebivališče, zagotavlja sredstva ekonomske cene vrtca v tej občini le v višini 85% sredstev, ker gre za zasebni vrtec in ne javni. Na podlagi odločbe Centra za socialno delo, ki jo je potrebno oddati mesec dni pred vstopom v vrtec, ste uvrščeni v ustrezen dohodkovni razred, ki ste ga upravičeni prejemati od občine, v kateri ima otrok stalno bivališče. Od naše ekonomske cene za posamezen program vrtca Studenček, odštejemo delež sofinanciranja vaše občine in tako dobimo oskrbnino za vašega otroka. V primeru drugega otroka se oskrbnina zniža tudi za delež ministrstva.

  Delež sredstev, ki po odločbi pripada vašemu otroku/otrokom, od občine in od ministrstva, pridobi vrtec direktno, z ustrezno pogodbo, ki jo sklenemo s posamezno občino ob vpisu otroka. Starši torej poravnate položnico vrtcu za vaš del izračunane oskrbnine in prehrano.

  Stroške prehrane obračunamo po dejanskem obisku otroka in so objavljene v nadaljevanju.

  Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (nimajo odločbe CSD) in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, občina prizna sofinanciranje v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

  Tuji državljani, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno ECS ustreznega programa vrtca Studenček.

  Več na:
  http://csd-slovenija.org/sl/center/center-za-socialno-delo/see.page/znizano-placilo-vrtca


  Ekonomska cena v vrtcu Studenček, za različne programe:
  (cene so veljavne od 1.6.2024)

  Program 1: Prvo starostno obdobje – starost otroka od 11 mesecev do 3. leta starosti
  Ekonomska cena programa znaša 715,00 €.

  Program 2: Drugo starostno obdobje – starost otroka od  3. do 6. leta starosti
  Ekonomska cena programa znaša 603,00 €.

  PRAVICA DO DODATNEGA SOFINANCIRANJA VRTCA ZA DRUGEGA IN NADALJNJE OTROKE

  S 1.9.2021 se je uveljavila novela Zakona o vrtcih, ki vpeljuje nekaj sprememb pri sofinanciranju.

  Bistveni poudarki implementacije zakonskih sprememb, ki se upoštevajo tudi staršem za otroke, vpisane v zasebnem vrtcu:

  1. Od 1.9.2021 dalje imajo starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, za mlajšega otroka pravico do dodatnega sofinanciranja iz državnega proračuna (v višini zneska vam določenega plačila, če bi otrok obiskoval javni vrtec v Mestni občini Maribor).
  2. Starši pridobijo dodatno sofinanciranje iz državnega proračuna za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli). Upoštevajo se otroci največ do 26. leta starosti, v kolikor se še šolajo.
  3. Pristojna občina, kjer imate prijavljeno stalno bivališče, bo še naprej sofinancirala 85% svoje obveznosti, glede na vaš dohodkovni razred. Ker smo zasebni vrtec, drugi in vsi nadaljnji otroci niso 100% financirani, zato razliko do polne ekonomske cene vrtca Studenček tudi za drugega in vsakega nadaljnjega otroka krijejo starši.

  Starši morate vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon tudi za tretjega otroka določa brezpogojno dodatno sofinanciranje, še vedno oddati vlogo na CSD, da vam izda odločbo. Niti vrtci, niti MIZŠ, ki namesto staršev krije del plačila za vrtec, ne razpolagamo s podatkom, koliko otrok je v družini oz. kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima dodatne pravice za vrtec. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačila staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatke preko distribucijskega modula posredoval v aplikacijo CEUVIZ, do katere dostopamo vrtci (vrtci vidimo podatek o plačilnem razredu družine in kdo sofinancira program, torej starši/občina/proračun).

  Ne glede na zgoraj navedeno, pa plačujejo starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, polno ceno programa v katerega je otrok vključen.

  Obrazložitev zakaj je naš vrtec dražji kot javni vrtci

  Metodologija izračuna ekonomske cene občin

  Kadar so ustanoviteljice vrtcev posamezne občine, le-te izračunajo enotne stroške vrtcev, katerih ustanoviteljice so in jih imenujejo ekonomska cena javnega vrtca – občinskega (v nadaljevanju ECO). Občina v ECO ne prišteva stroškov prostorov in investicij itd. ter upošteva minimalne predpisane standarde pri kadrovskih normativih in maksimalne normative glede števila otrok ipd.

  Več glej na:
  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/pdf/vrtci/Pravilnik_metodologija_cene_10_12_08.pdf

  Zaradi takšne metodologije, kjer so vsi investicijski in dodatni stroški izločeni iz izračuna ECO, je dejansko sofinanciranje Waldorfske pedagogike pod 40% vseh stroškov in ne 85% kot izgleda na prvi pogled in je izhodiščno predpisano v ZOVFI -ju.

  V ekonomski ceni vrtca Studenček pa so zajeti vsi stroški, ki nastanejo iz naslova delovanja vrtca in so porazdeljeni na dejansko vpisane otroke, torej tudi: najem ali nakup prostorov, investicije v prostore, kadrovski nadstandard, dražji pedagoški materiali in oprema, ki je v skladu z ekološkimi normami itd.

  Informativni vzorčni izračun oskrbnine

  Ob informativnih razgovorih vam izdelamo individualni informativni izračun oskrbnine in ostalih stroškov za otroka.

  Tabela 1: Izračun plačila oskrbnine po dohodkovnih razredih in programih za Mestno občino Maribor za šolsko leto 2023/24 (posodobljeno: maj 2024)

    Plačilo staršev  (v EUR) – ekon. cene programov    
  Dohodkovni razred Program 1: 715,00 €

  (11 mes. – 3. leta)

  Program 2: 603,00 €

  (3. – 6. leta)

   
         
  • razred 1   0%
  143,80 175,45  
  • razred 2 10%
  182,07 205,38  
  • razred 3 20%
  220,34 235,31  
  • razred 4 30%
  258,61 265,24  
   razred 5       35% 277,75 280,20  
  • razred 6 43%
  308,36 304,14  
  • razred 7 53%
  370,85 354,47  
  • razred 8 66%
  426,54 398,37  
  • razred 9 77%
  473,67 435,52  
           

  Primerljivost ekonomskih cen po naključno izbranih občinskih vrtcih v Sloveniji

  Mestna občina Maribor: 1. starostno obdobje 672€ in 2. starostno obdobje 503€.

  Občina Hoče – Slivnica: 1. starostno obdobje 667,41€ in 2. starostno obdobje 483,02€.

  Občina Miklavž: 1. starostno obdobje 664,87€ in 2. starostno obdobje 478,32€.

  Občina Rače-Fram: 1. starostno obdobje 602,00€ in 2. starostno obdobje 455,00€.

  Občina Žetale: 1. starostno obdobje 618,01€ in 2. starostno obdobje 505,67€

  Sofinanciranje boleznine za otroka

  Občina sofinancira stroške za otroka v primerih daljše odsotnosti zaradi bolezni (neprekinjena odsotnost več kot 1 mesec) – z zdravniškim potrdilom (sofinanciranje v višini 85% ekonomske cene vrtca občine, zmanjšano za delež, ki je v odločbi za znižano plačilo vrtca, določeno kot plačilo staršev)

  Postopek povišanja cen

  Zaradi povečanega indeksa rasti cen, vrtec dvigne povprečno ceno oskrbnin in prehrane na ustrezno raven. Za vse cene vrtca pripravi predlog direktor, katerega potrdi Svet zavoda. Ceno za kosila določa zunanji dobavitelj prehrane.

 • CENE PREHRANE

  Prehrano obračunamo glede na dejansko prisotnost otroka.

  Tabela 2: Cenik prehrane

  Obroki in cene    
  Prvo starostno obdobje kosilo 3,40€ Prvo starostno obdobje dietno kosilo 3,70€ Zajtrk in dve malici I. in II. starostno obdobje 1,50€
  Drugo starostno obdobje kosilo 3,60€ Drugo starostno obdobje dietno kosilo 4,00€ Zajtrk in dve malici diete I. in II. starostno obdobje 1,60€
  Cena rojstnodnevne torte
  mala 14€
  srednja 21€
  velika 24€
     
 • STROŠKI VPISNINE

  Ob vpisu otroka znašajo stroški vpisnine 150 €.

  Z vpisnino si starši zagotovijo mesto v vrtcu. Vpisnina se lahko zaračunava na obroke. Vpisnina se steka v socialni fond vrtca, iz katerega se financira primanjkljaj, ki nastane zaradi izrednih znižanj višine oskrbnin socialno ogroženim družinam (predložijo pisno prošnjo, z dokazili o spremenjenem finančnem položaju). Delno se iz vpisnine financirajo tudi stroški vpisnega postopka.

  Znižanja vpisnine

  Ob vpisu drugega in tretjega  itd. sorojenca, priznamo popuste pri vpisnini: drugi otrok je 20% popust, tretji otrok je 30% popust itd.

  Od dne podpisa pogodbe (in s tem vpisa v vrtec) do vstopa/vključitve v skupino, starši plačujejo stroške rezervacije vpisnega mesta, ki znaša 7,80€/mesec.

 • STROŠKI OPOMINOV IN OSTALO

  Strošek 1. opomina je 1,70€

  Strošek 2. opomina je 4,30€

  Strošek 3. opomina (zadnji pred izpisom ali sodno izterjavo) je 6,80€

  Če ostane otrok v vrtcu po poteku poslovalnega časa, vrtec staršem dodatno zaračuna urno zamudnino, in sicer vsaka začeta ura v višini 12,00€/uro.

 • STROŠKI NABAV PAPIRNATIH ROBČKOV, REPELENTOV IN SONČNIH KREM

  Starši tega ne prinašajo sami v vrtec, temveč to nabavi vrtec in znaša na letnem nivoju 12,00€.

 • STROŠKI EKSKURZIJ in DODATNE PONUDBE VRTCA

  Se obračunavajo posebej glede na dejansko vključitev otroka, v posamezno dodatno dejavnost, na željo posameznih staršev, po predhodni prijavi.